praktiesing

 Baaj  de wee, es wie tok ubbout lenkwitsch….  aaj riejulaajs   aaj hef toe improef maaj Ingklisch u bit, it  is rielie far from  purfekt,  its u sjeem.

End dis  mondee …… auwer kre ntson Sebastian will  urraive .
Hie will stee in the Nedderlands for  sam wieks  end hie dus not spiek ennie Dutch so…. heppelie  aaj understent his Ingklisch tokking  koet enof, writing  koet be better.

I am sjoer we aar kowing toe hef a lot of fun wizz iets adder, doon’t jou sink ?  Toe plee haajt end siek wizz Levi en Amber,  laajk last jier!

Aaj kan not weejt toe sie him !!!!!